Antall naturtyper per rødlistekategori, Svalbard
Tema Kritisk truet CR Sterkt truet EN Sårbar VU Nær truet NT Datamangel DD
Svalbard - kystvann 1 1 3 0 4
Svalbard - terrestrisk 3 0 0 4 1