Naturkartlegging i sjø byr på en del utfordringer som man gjerne ikke tenker over når man står tørrskodd på land. Både framgangsmåtene og metodene blir annerledes når det man ønsker å kartlegge er dekket av store vannmasser. Kraftig bevegelse i vannmassene kan i tillegg skape utfordrende arbeidsforhod for en kartlegger. 

NiN-systemet er så langt godt utviklet for terrestrisk kartlegging, men langt mer uferdig når det kommer til det marine. Dette innebærer at kartleggere som jobber med marine system i større grad kan støte på utfordringer når den observerte naturvariasjonen skal beskrives.

Det er laget en første versjon av en marin veilederveilder som har som hovedformål å skulle bidra til at praktisk kartlegging i sjø i henhold til NiNs type- og beskrivelsessystem blir så god som mulig og sammenlignbar kartleggere i mellom. Etter hvert som veilederen testes i felt vil de høstede erfaringene bidra til den videre utviklingen. En revidering basert på nye erfaringer forventes i 2021.

Marin veileder

Feltveilederen skal gi de generelle rammene for NiN-kartlegging i sjø, inkludert metodikk og verktøy. 

Feltveileder for kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN.pdf (5.1 MB)