Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, UiO, og andre vitenskapelige institusjoner om å lage veiledere tilpasset ulike kartleggingsbehov. Foreløpig foreligger det mest veiledningsmateriale for kartlegging av terrestriske naturtyper på natursystemnivået. For limnisk kartlegging er det publisert en veileder og en metodehåndbok. Det er publisert én veileder for marin kartlegging.

Terrestriske veiledere

Veileder kartleggingsenheter – oppdatert versjon

Dokumentet inneholder beskrivelser av enheter for terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.3 tilpasset målestokken 1:5000. Oppdatert utgave mai 2022.

Veileder med beskrivelser av kartleggingsenheter etter NiN (2.3) i målestokk 1:5000.pdf (25.8 MB)

Feltveileder terrestrisk – oppdatert versjon

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.3) i målestokk 1:5 000 og 1:20 000. Oppdatert utgave mars 2022.

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.3).pdf (3.3 MB)

Artstabeller og dokumentasjon av viktige LKM

Artikkelen inneholder 10 tabeller som viser arters fordeling langs lokale komplekse miljøvariabler (LKM) som er viktige for grunntypeinndelingen av arealmessig viktige hovedtyper i fastmarks - og våtmarkssystemer i NiN versjon 2.1, natursystemnivået. I tillegg inneholder artikkelen annen, forenklet dokumentasjon (skjemaer) som viser hvordan arter og andre egenskaper fordeler seg langs utvalgte LKM.

Artstabeller og tilrettelagt dokumentasjon for variasjonen langs viktige LKM.pdf (6.5 MB)
Artstabeller for variasjon langs viktige LKM (Excel format) (348.3 KB)

Veileder for Beskrivelsessystemet

Dokumentet beskriver variabler fra Beskrivelsessystemet som benyttes i terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.2 tilpasset målestokkene 1: 5000 og 1:20000.

Veileder for beskrivelsessystemet i kartlegging av terrestrisk naturvariasjon - 2.utgave 2019.pdf (45.1 MB)

Hovedveileder

Hovedveilder til bruk ved opplæring, for oppdragsgivere, og som oppslags- og referanseverk for kartleggere.

Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN (4 MB)

Limniske veiledere

Feltveileder limnisk

Feltveileder for kartlegging av limniske økosystemer etter NiN versjon 2.3. Feltveilederen gir de generelle rammene for NiN-kartlegging i limnisk miljø, inkludert metodikk og verktøy.

Feltveileder for kartlegging av limnisk naturvariasjon etter NiN.pdf (3.2 MB)

Metodehåndbok limnisk

Metodehåndbok som støtter opp under hovedveilederen og den limniske feltveilederen. Håndboka beskriver i mer detalj aktuelle metoder og utstyr som kan brukes til kartlegging av ferskvann etter NiN.

Metodehåndbok. Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet.​pdf (9.5 MB)

Marine veiledere

Feltveileder marint

Feltveilederen gir generelle rammer for NiN-kartlegging i sjø, inkludert metodikk og verktøy.

Feltveileder for kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN.pdf (5.1 MB)