Ramaria flavoides-gruppen likner på både kruskorallsopp og R. primulina, men har flere skillekarakterer som anvendes ved artsbestemmelse.

Ramaria flavoides-gruppen er et artskompleks som karakteriseres av en varm gul farge, rudimentære smågreiner i nedre del og gelatinøst kjøtt som sveller med alder. Disse karakterene må imidlertid avveies mot finere makroforskjeller og mikroskopiske forskjeller hos kruskorallsopp Ramaria lutea og R. primulina, som er de mest nærstående naboene til gruppen.

Kjennetegn

Eksemplar fotografert ved Lunner, Oppland.

Fruktlegemene er middels store, relativt varmt gule, men ellers svært like kruskorallsopp. Ramaria flavoides-gruppen er kjennetegnet av en fot med mye skjell/rudimentære greiner og med pudderaktige, sterkt gule flekker i nedre greinvinkler. Kjøttet er blankt, fuktig til klebrig, glassaktig oppsvulmet til gelatinøst med alder. Lukten er maisaktig ved gjennomskjæring.

Sporene er 9,5–12 x 4,3–5,2 μm, smale, sylindriske til ellipsoide og tydelig vortete. Hyfene har bøyler, noe som også gjelder basalmycelet, som er dekket av et slimlag og mangler krystaller.

Habitat og utbredelse

Ramaria flavoides er et kompleks av tre ubeskrevne taksa i Norden, og alle tre vokser i Norge. Disse er genetisk klart atskilt. Den vanligste typen av disse tre i Norge er vidt utbredt i granas naturlige utbredelsesområde, men er hittil ikke funnet utenfor landets grenser. Den synes først og fremst å være knyttet til lågurtgranskog og kan komme allerede fra slutten av juli. De to andre taksaene i gruppen har hittil blitt funnet i kystnære strøk i Sør- og Midt-Norge. Det er også spredte funn av dem fra sørlige deler av Sverige og Finland.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-3, T4-C-4, T4-C-7, T4-C-8. Arten finnes i lågurtskog og kalklågurtskog med gran og i tilgrensende bærlyngtyper med furuinnblanding.

Ramaria flavoides-gruppen (slik den anses i Norden) er et kompleks bestående av tre ubeskrevne taksa, og alle disse vokser i Norge.

Forvekslingsarter

Ramaria flavoides skilles fra kruskorallsopp ved at gulfargen hos R. flavoides vanligvis er dypere og varmere. Kruskorallsopp har hyfer uten bøyler, mindre sporer og antatt økologisk tyngdepunkt i sørligere lauvdominerte skoger. Den østlige R. primulina ligger mellom disse to i sporestørrelse. Den har i tillegg annerledes økologi med optimum i kontinentale sandfuruskoger. Ramaria flavoides, slik den oppfattes her til lands, er som nevnt et kompleks av tre nordiske taksa, men selve arten som er vitenskapelig beskrevet som R. flavoides (sensu stricto; i snever forstand) er en mellomeuropeisk art, som ikke er funnet i Norden (jf. DNA-analyser). Den representerer altså et fjerde takson i gruppen.