S3 Sedimentsortering er en multidimensjonal lokal kompleks miljøvariabel (mLKM) som adresserer hele spekteret av økologiske effekter av viktige prosesser knyttet til sedimentenes kornstørrelsesfordeling.

S3 Sedimentsortering blir i NiN behandlet på to måter. På saltvannsbunn er det to viktige gradienter i artssammensetning som er nært knyttet til bunnens erosjonsmotstand og bunnens finmaterialinnhold, som igjen forårsaker variasjon i sedimentenes kornstørrelsesfordeling. S3E Erosjonsmotstand og S3F Finmaterialinnhold, inngår derfor som LKM-er i den flerdimensjonale LKM-en S3 Sedimentsortering. I tillegg finnes sedimenter med egenskaper som gjør at artssammensetningen tydelig skiller seg fra sammenliknbare sorterte sedimenter. Disse er inkludert i S3S Spesielle sorterte sedimenter, og inkluderer sedimenter med stor variasjon i kornstørrelse og sedimenter dannet av døde organismer. Basisklasser og basistrinn langs hver av dimensjonene S3E, S3F og S3S kan kombineres til hovedtypetilpassete trinn/klasser, og blir i naturtypeinndeling oppfattet som én normal LKM.

I ferskvannsbunnsystemer og fastmarksystemer er kornstørrelsesfordelingen beskrevet med LKM-en S1 Dominerende kornstørrelsesklasse. Basisklassene i S1 Dominerende kornstørrelsesklasse kan fritt kombineres til hovedtypetilpassete trinn avhengig av omfanget av variasjon i artssammensetning de gir opphav til.

De to alternative måtene å beskrive variasjon relatert til sedimentsortering og kornstørrelse blir betegnet henholdsvis S3 (trevariabel-skjemaet; NiN[2] Artikkel 1 Fig. B3–7) og S1 (envariabel-skjemaet).

S3-skjemaet består av 16 kombinasjoner av basistrinn langs kombinasjoner av S3E og S3F, pluss 6 basisklasser innenfor S3S. Når S3 blir brukt til naturtypeinndeling, blir den oppfattet som én normal LKM.

Kunnskapsbehov

Det er behov for kunnskap om variasjonen i artssammensetning innenfor viktige artsgrupper, relatert til dominerende kornstørrelse på marin sedimentbunn. Dette er nødvendig som grunnlag for å revidere foreslått basistrinn- og basisklasseinndeling av S3 Sedimentsortering. Det er også behov for mer kunnskap om de prosessene som forårsaker variasjon i dominerende kornstørrelse i ulike saltvannsbunnsystemer.

Videre er det behov for tester på grunnlag av generaliserte artslistedata av forskjeller i artssammensetning mellom de spesielle sedimentkategoriene som inngår i S3S og «normale» sedimenter med sammenliknbar S3E Erosjonsmotstand og S3F Finmaterialinnhold, for å finne ut hvilke kategorier det er grunnlag for å beholde og evt. opprette.