IO Innhold av organisk materiale beskriver hvorvidt mark, bunn, eller sedimenter består av dødt organisk materiale. Graden av organisk innhold påvirker materialets egenskaper og egnethet som næring eller substrat for ulike arter. 

Akkumulering av organisk materiale finner sted i fastmarkssystemer, i våtmarkssystemer, i ferskvannssystemer og i saltvannssystemer. Det organiske materialet kan være produsert på stedet (autoktont, stedegent), eller tilført (alloktont) eller en kombinasjon av de to. Akkumulering av stedegent organisk materiale er resultatet av at produksjonshastigheten er større enn nedbrytningshastigheten, og at det derfor produseres mer organisk materiale enn det som brytes ned. Akkumulering har i mange tilfeller foregått over lang tid, gjerne tusener av år. Torv er et eksempel på stedegent akkumulert materiale, som er avsatt i fuktig/vannmettet miljø, og som består av en stor andel dødt organisk materiale (>30% av tørrvekten).

Tilført organisk materiale akkumuleres når tilførselen over lengre tid er større enn summen av bortført materiale og nedbrytningen på stedet. Dy er mudderaktig organisk materiale akkumulert i ferskvann bestående av løse innsjøsedimenter som humuspartikler og torvmosesrester. Dy er for det meste produsert et annet sted enn der det akkumuleres, mens gytje er stedegne rester av planter og dyr som hoper seg opp i den innsjøen de er produsert i.

IO Innhold av organisk materiale har betydning for artssammensetning og økosystemfunksjon både i land- og vannsystemer. I landsystemer skiller torvmarker (IO∙b¤) seg fra uorganisk mark både gjennom artssammensetning og andre økosystemegenskaper. I vannsystemer har IO Innhold av organisk materiale i sedimentene betydning både fordi det organiske materialet fungerer som mat for nedbrytende invertebrater (detritusspisere), og fordi det påvirker sedimentenes fysiske egenskaper og egnethet som substrat.

Basistrinn

Kunnskapsbehov

Det er behov for bedre kunnskap om endringer i artssammensetningen langs gradienten i ulike natursystemer. 

Kommentarer

Trinn IO∙b; mark/bunn med mye organisk materiale og IO∙¤; overveiende organisk mark/bunn samsvarer med definisjonen av (myr)torv, som også er inkludert som egen klasse, S3S∙e i LKM-en S3S Spesielle sorterte sedimenter. Dette for å kunne skille mellom organisk innhold i seg sjøl (som adresseres av IO Innhold av organisk materiale), og det organiske materialets opphav (som adresseres gjennom S3S Spesielle sorterte sedimenter).