Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, i rask suksesjon, omfatter all fastmark som gjennom omfattende inngrep har fått et nytt dekke av sterkt modifiserte eller syntetiske substrater (livsmedier), og som ligger til rette for rask suksesjon.

Sterkt modifiserte livsmedier omfatter substrater som er så sterkt bearbeidet eller gjennom flytting til andre omgivelser får vesentlig endring i artssammensetningen, mens syntetiske livsmedier omfatter nye livsmedier som plast og asfalt. Sterkt modifiserte og nye livsmedier gjennomgår rask suksesjon, det vil si så rask kolonisering at ettersuksesjonstilstanden kan forventes nådd i løpet av (100–)150 år, når de er tilstrekkelig myke, raskt nedbrytbare eller raskt går i oppløsning.

Ny løs fastmark. Bybebyggelse omfatter stor variasjon. Bildet viser eldre trehusbebyggelse i Storgata i Tønsberg (Vestfold). Bybebyggelse forekommer nesten alltid i mosaikk med transportutbyggingsområder.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Variasjon

Suksesjonen på ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, drevet av substratenes egenskaper, omkringliggende naturtyper, plassering i landskapet, etc. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem. Liksom i T36 er en grov hovedtypespesifikk inndeling lagt til grunn for inndelingen, og dette hovedtypespesifikke inndelingsgrunnlaget er ansett som en tLKM fordi omfanget av tilfeldig variasjon forventes å være svært stor.

Gjennom suksesjonen vil ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater kunne få tresetting og utvikle seg videre mot T4 Fastmarksskogsmark. Tilstandsvariabler som beskriver busk- og tresjikt vil derfor kunne være viktig for å karakterisere variasjonen innenfor denne hovedtypen.

HS* bør vurderes finere oppdelt, f.eks. ved oppdeling av HS*∙C på tre klasser: (1) restavfallsdeponi (ny fastmark på sterkt modifisert eller syntetisk, overveiende organisk substrat); (2) slam- og gjødseldeponi (ny fastmark på sterkt modifisert organisk substrat); og (3) komposteringsdeponi (ny fastmark på sterkt modifisert organisk substrat).

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

T37 er delt videre inn i tre grunntyper på hovedtypespesifikt grunnlag.