Vingespenn

28-34 mm.

Kjennetegn

Oversiden av framvingen er guloransje med bred gråbrun ytterkant. Bakvingen er for det meste gråbrun på oversiden. Framvingens underside er brunoransje med en liten øyeflekk nær spissen, mens bakvingeundersiden er gråbrun med et bredt hvitt bånd som utad er kantet med 4-6 svart- og gulringede øyeflekker.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste delene, østover til det sydlige Ural. mangler i Storbritannia.

Utbredelse i Norge

Arten var lenge bare kjent fra Halden og Fredrikstad i søndre Østfold. Siden 1970 har den spredt seg over så å si hele Østfold og videre nordover i Akershus på østsiden av Oslofjorden. Lokalt temmelig vanlig.

Unge stadier

Larven lever på hengeaks, sannsynligvis også andre gressarter. Den er grønn, med lysere rygg, mørk rygglinje, smal ryggsidelinje, gulaktige sidestriper og to røde spisser på bakkroppen. Den blir ca. 25 mm lang. Overvintringen skjer som larve.

Flyvetid

Medio juni - primo juli.

Økologi

På enger, skoglysninger og åpne områder med busker.