Livsmedium-hovedtypen luft omfatter luft som levested for planter og dyr i viktige livsfaser. Luft er viktig for forflytning for både planter og dyr. Planter bruker luft til spredning av pollen og frø, mens mange dyr med flygevinger bruker luft og luftstrømmer aktivt eller passivt til forflytning og spredning. Små insekter kan spres over store avstander ved passivt å la seg drive med luftstrømmer. Blant fuglene finnes flere arter som oppholder seg i luften store deler av livet, for eksempel flere arter stormfugler og tårnseiler.

Kort om hovedtypen

Livsmedium-hovedtypen luft omfatter luft som levested for organismer i viktige faser av livet.

Utfyllende beskrivelse

Luft kan være levested for organismer i viktige faser av livet (Bilde 1–2). Luft er et flyktig medium, og luftmasser kan forflyttes over store avstander på kort tid. Alle aerobe (åndende) organismer er avhengig av oksygen, og dermed i noen grad av luft som livsmedium, men det finnes ingen arter som gjennomfører hele sin livssyklus i luft alene. Aerobe organismer skal derfor tilordnes andre livsmedium-hovedtyper så fremt lufta ikke utgjør en særlig viktig del av deres omgivelser i store deler av deres liv.

Luft er medium for forflytning og spredning av en lang rekke organismer. Planter bruker luft til spredning av pollen og vindspredde spredningsenheter (frukter, frø, fragmenter), mens mange dyr med funksjonelle flygevinger bruker luft og luftstrømmer aktivt eller passivt for forflytning og spredning. Blant fuglene finnes flere arter som oppholder seg i luft store deler av livet, for eksempel tårnseiler og flere arter av stormfugler (Bilde 1–2). Edderkopper bruker lufta aktivt for spredning gjennom såkalt ballooning, mens små insekter kan spres over store avstander ved passivt å la seg drive med luftstrømmer. Mikroorganismer og små invertebrater i luftmassene blir ofte omtalt som luftplankton.

Kort om grunntypeinndelingen

Livsmedium-hovedtypen luft blir ikke delt i flere grunntyper.

Begrunnelse for ikke å dele hovedtypen videre opp

Alle aerobe organismer som inntar oksygen via luft lever hele eller store deler av livet i nærkontakt med luftmasser. (En del akvatiske aerobe organismer, for eksempel sjøpattedyr,  kan imidlertid leve under vann i lengre perioder). Likevel er det substratene som grenser til lufta som er organismenes egentlig livsmedium, fordi det er egenskaper ved disse som begrenser artenes utbredelse, regionalt og lokalt. Luft deles derfor ikke videre inn i livsmedium-grunntyper.

Relevante lokale basisøkokliner som dekkes opp på andre naturtypenivåer

Luft er et livsmedium nesten uten romlig avgrensning. Typeinndeling på natursystem- og landskapsdel-nivåene har derfor minimal relevans for hvilke arter som til enhver tid bruker tilgrensende luft som oppholdssted.

Andre lokale basisøkokliner

Ingen andre lokale basisøkokliner inngår i beskrivelsessystemet for luft.

Regional variasjon

Det er betydelig variasjon i luftmassenes egenskaper, som til dels er relatert til forskjeller mellom hav og land. Variasjonen finner sted over så korte tidsrom og så store avstander at de regionale økoklinene [bioklimatiske soner (BS) og bioklimatiske seksjoner (BH)] ikke er relevante.

Tilstandsøkokliner

Følgende tilstandsøkoklin er relevant for fullstendig beskrivelse av luft som livsmedium, men anses dekket opp av beskrivelsessystemene for relevante tilgrensende hovedtyper på natursystem-nivået:

  • Miljøgifter og annen forurensning (MG)

Bilde 1

Livsmedium-hovedtypen luft er viktig for en lang rekke organismer i store deler av livet deres. Bildet viser gjess på trekk. Trondheim (Sør-Trøndelag).