En regional økoklin er den parallelle, mer eller mindre gradvise variasjonen i artssammensetning og makroklimafaktorer (bioklimatisk variasjon) på grov romlig skala. På land er temperatur og klimatisk fuktighet (oseanitet) de viktigste årsakene til regional variasjon.

En fullstendig oversikt over regionale økokliner, økoklinuttrykk og trinn langs disse finnes i Figur: regionale økokliner.

En regional økoklin er den parallelle, mer eller mindre gradvise variasjonen i artssammensetning og makroklimafaktorer (bioklimatisk variasjon) på grov romlig skala.

Regionale økokliner er grundig beskrevet i Artikkel 1. I Artikkel 1: D3e; D3h; D3k drøftes det teoretiske grunnlaget for regionale økokliner, i Artikkel 1: E6 knyttes regionale økokliner til ulike naturtypenivåer, og Artikkel 1: G3c gir et overblikk over regionale økokliner i NiN versjon 1.

Antallet regionale økokliner i NiN versjon 1 er fire (med til sammen fem økoklinuttrykk), fordelt på to regioninndelinger; regional variasjon på land og i ferskvann og regional variasjon i marine systemer. Regional variasjon på land og i ferskvann omfatter ”sonegradienten” [bioklimatiske soner (BS)] for temperaturrelatert variasjon (fra sør til nord og fra lavt til høyt over havet) med to økoklinuttrykk og til sammen 12 trinn og ”seksjonsgradienten” [bioklimatiske seksjoner (BH)] for humiditets- og oseanitetsrelatert variasjon, som er representert med seks trinn i Norge. Regional variasjon i marine systemer fanges opp av den regionale økoklinen marine økoregioner (MS), som er den marine parallellen til bioklimatiske soner (BS), og en inndeling i marine vannmassetyper (MT) med henholdsvis 5 og 6 trinn.

En fullstendig oversikt over regionale økokliner, økoklinuttrykk og trinn langs disse finnes i Figur: regionale økokliner.

Det er bare én veg til regionale økokliner:

  • Direkte valg av regional økoklin fra ei liste

For hver regionale økoklin finnes en detaljert beskrivelse etter et standard oppsett, med spesiell vekt på hvordan økoklinen er trinndelt og hvilke kriterier som skiller trinnene.