Beskrivelse av hovedtypegruppa

Med ferskvannssystem (= limnisk system) menes natursystem i ferskvann, avgrenset mot landsystemer ved grensa mellom vann- og landstrand

Kort om hovedtypegruppa

Generell kommentar til inndelingen av ferskvannsbunn i hovedtyper

I limnologien er det en lang, sterk tradisjon for å typifisere vannforekomster samlet og ikke bunnen og vannmassene for seg (se Artikkel 1: D5c). Til tross for at kunnskapsgrunnlaget for natursystem-typeinndeling av ferskvannsbunnen er mangelfullt, er ferskvannsbunn i NiN delt inn i typer på natursystem-nivået mens hele vannforekomster er typedelt på landskapsdel-nivå (Artikkel 1: D5c punkter 1 og 2). Framlegget til inndeling av ferskvannsbunn i NiN versjon 1.0 er tentativt, og det er sterkt behov for bedre kunnskap om sammenhenger mellom arters forekomst og miljøforhold på bunnen.

Avgrensning mot andre natursystem-hovedtypegrupper

Følgende avgrensningskommentarer er relevante for denne hovedtypegruppa:

  • Avgrensningskommentar 1 –  saltvannssystemer (M) og ferskvannssystemer (F)
  • Avgrensningskommentar 3 –  ferskvannssystemer (F) og våtmarkssystemer (V)
  • Avgrensningskommentar 4 –  ferskvannssystemer (F) og fastmarkssystemer (T)