Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s-[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T4-C-18 høgstaudeskog
m[N]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v, s+[KI∙b|a]
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f], s-[KI∙b|a]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]