Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v
T28-C-1 kalkfattig polarørken
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v
T28-C-2 intermediær og svakt kalkrik polarørken
v
T28-C-3 sterkt kalkrik polarørken
v