Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
v
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v