Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
T42-C-1 blomsterbed og liknende
v
T43-C-1 plener, parker og liknende
v
T44-C-1 åker
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
v