Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
m, v*
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
m*[Ø,M], v*[Ø,M]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
m, v*
T4-C-1 blåbærskog
m*, v*
T4-C-2 svak lågurtskog
m*, v*
T4-C-3 lågurtskog
m*, v*
T4-C-4 kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-5 bærlyngskog
m*, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
m*, v*
10