Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v
T3-C-4 intermediær leside
v
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v