Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-17 storbregneskog
m[O3-O2]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s*[UF∙c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s*[KA∙e|f], s*[UFc|d]