Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T23-C-1 ferskvannsdriftvoll
v
T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire
s*[S1·h|g]
V10-C-1 intermediær våteng
v
V10-C-2 kalkrik våteng
v