Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
M8-C-1 Helofytt-saltvannssump
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s+[KA∙f|e]
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
m, s+[KA∙f|e]
V10-C-1 intermediær våteng
v
V10-C-2 kalkrik våteng
v