Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
L4-C-1 Kalkfattig helofyttsump
v
L4-C-2 Litt kalkfattig til intermediær helofyttsump
v
L4-C-3 Kalkrik helofyttsump
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
s*[SA∙a|b]
V10-C-1 intermediær våteng
v