Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
s-[KA∙e|d]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[KA∙e|d]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v