Klassifisering
Kategori

Svalbard

Gjeldende kategori er nær truet NT

Nær truet Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.