Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
s-[KI·b|a]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
s+[KA∙f|e]
T4-C-17 storbregneskog
m*, v*
T4-C-18 høgstaudeskog
m, v*
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v, s+[KA·d|c]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v, s+[KA·d|c]
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v