Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-15 lav-lågurtskog
s*[KA∙g|f]
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s+[KA∙h|g]
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v, s*[UF∙g|f]