Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v
T4-C-15 lav-lågurtskog
s*[KA∙g|f]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
v