De vitenskapelige navnene står sentralt for å kunne kommunisere og samarbeide om arter på tvers av landegrensene. For å standardisere bruken av navn og systemer for navn, er Artsdatabanken involvert i flere internasjonale samarbeid. Dette er også nyttig for å få innblikk i hvordan andre land håndterer navnedata.

Pan-European Species directories Infrastructure (PESI)

Artsdatabanken er norsk node og leverandør for PESI (Pan-European Species directories Infrastructure). PESI er et EU-prosjekt som presenterer standardisert og autorativ taksonomisk informasjon. Dette gjøres ved å integrere og sikre Europas taksonomisk autoritative artsnavnregistre og navnedatabaser for å understøtte forvaltning av biologisk mangfold i Europa.

Artsdatabanken har et godt og tett samarbeid med den norske noden av GBIF – Global Biodiversity Information Facility. GBIFs dataportal videreformidler Artsdatabankens navneregister til internasjonale brukere.

LifeWatch og INSPIRE

Artsdatabanken leverer også data fra navneregisteret til den europeiske infrastrukturen for forskning på biodiversitet og økosystemerden LifeWatch, og til INSPIRE som er en digital infrastruktur for stedfestet artsinformasjon i Europa.

Havsulene hekker i kolonier, ofte på flere hundre par. Reirene plasseres på bakken eller i en fjellskrent.

Rynket kulegullveps Omalus biaccinctus er en sjelden art som kun er påvist to ganger i Norge, i Hole i Buskerud og på Asmaløy i Østfold. Arten parasitterer på vedlevende små graveveps.