Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Fjelltistel Saussurea alpina vurderes til sannsynligvis å være en fremmed art og i hvert fall til ikke å ha reproduserende populasjon (hverken realisert eller potensiell) på Svalbard, dvs. NA. Arten er bare kjent fra én forekomst på Svalbard, med få skudd ved en fangsthytte på Kapp Berg på vestkysten mellom Van Mijenfjorden og Hornsund (Wedel Jarlsberg Land).

Den ble først funnet i 1954, og senere sett i 1960 og 2008. Det siste året ble den observert med ca. 20 sterile skudd, trolig bare én klon (I. Alsos observ.).

Se også Rønning (1961) og Elven & Elvebakk (1996).

Forekomsten består av en ring av skudd, og frøreproduksjon er ikke registrert. I og med at reproduksjon ikke er observert, og kanskje heller ikke sannsynlig (arten er trolig utkryssende), er IUCN-kriteriene ikke anvendbare på arten uansett status. Fjelltistel er vidt utbredt, arktisk-alpin og eurasiatisk.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Svalbard, dvs. Spitsbergen og øyene omkring, samt Bjørnøya og Hopen slik det er definert i Svalbardtraktaten.

Referanser

 • Elven, R. & Elvebakk, A. (1996). A catalogue of Svalbard plants, fungi, algae, and cyanobacteria. Part 1. Vascular plants. Norsk Polarinst. Skr. 198: 9-55.
 • Rønning, O.I. (1961). Some new contributions to the flora of Svalbard. Norsk Polarinst. Skr. 124: 1-20.

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av fjelltistel Saussurea alpina for Svalbard. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/5891