Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Tekst hentet fra http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norort/orthoptera/jordsirisss.html:

Kun to norske funn foreligger. Den ene fra et gartneri på Grefsen i 1938, og det andre fra Stavanger i 1959. Det første funnet stammer fra import av Azalea fra Belgia. Det andre funnet derimot ser ut til å være noe mer naturlig, fordi her ble et individ gravd fram fra et jordstykke hvor det ikke hadde vært noe import av planter verken der eller i nærheten. Funnet ble gjort 9. april, noe som kan tyde på at arten også har overvintret i Norge. Utover dette kan man ikke si noe videre om artens forekomst i Norge. Kanskje representerer det siste funnet også bare et tilfeldig importert individ.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er ikke etablert med fast reproduserende populasjon og mindre enn 2 % av global populasjon oppholder seg regelmessig innenfor vurderingsområdet (gjest).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Olsen KM og Lønnve OJ (24.11.2021). Rettvinger: Vurdering av jordsiriss Gryllotalpa gryllotalpa for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/534