Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Graslauk Allium schoenoprasum er en flerårig urt med effektiv vegetativ vekst med sideknoller, og med regelmessig og stor frøsetting. Arten forekommer i to raser i Norge, dyrket matgraslauk subsp. schoenoprasum som forvilles i hvert fall nord til Troms, og en hjemlig rase som forekommer i enger og beiter, skog, myrer og på strand fra No Lødingen gjennom Troms og Finnmark østover til grensa mot Russland (se Elven et al. 2013), med et forekomstareal på over 70 000 km2. og hundrevis av forekomster. Denne rasen kalles på norsk sibirgraslauk, men de vitenskapelige navnene som er blitt brukt for den (subsp. sibiricum eller Allium sibiricum), kan ikke anvendes fordi typematerialet bak navnene hører til en annen plante. Villrasen er dermed navnløs, og vi bruker her arbeidsnavnet subsp. borealis. Villrasen er vidt utbredt, kanskje i tilbakegang lokalt på grunn av gjengroing av tidligere kulturmark, men geografisk muligens i ekspansjon mot vest.

Arten vurderes som sin hjemlige rase, sibirgraslauk, som livskraftig (LC).

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • > 90 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • < 1 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 1 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (2013). Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av grasløk Allium schoenoprasum for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/25473