RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Allium schoenoprasum  L.

grasløk

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Grasløk Allium schoenoprasum vurderes som trygg (LC), liksom dens hjemlige norske rase sibirgrasløk ssp. boreale. Arten forekommer i to raser i Norge, den dyrkete matgrasløk ssp. schoenoprasum som forvilles i hvert fall nord til Troms, og en hjemlig rase som forekommer i enger og beiter, skog, myrer og på strand fra No Lødingen gjennom Troms og Finnmark østover til grensa mot Russland (se Elven et al. 2013). Denne rasen kalles på norsk sibirgrasløk, men de vitenskapelige navnene som er brukt for den (ssp. sibiricum eller Allium sibiricum) kan ikke anvendes fordi typematerialet bak navnene hører til en annen plante. Villrasen er dermed navnløs, og vi bruker her arbeidsnavnet ssp. borealis. Villrasen er vidt utbredt, kanskje i tilbakegang lokalt på grunn av gjengroing av tidligere kulturmark, men geografisk muligens i ekspansjon mot vest.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim