Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Beskrivelse:

Timoteismyger Thymelicus lineola lever på gress. Biotopen er tørre enger, veikanter, åkerkanter og skrotemark. I Norge finnes arten på det sentrale Østlandet. Det foreligger svært gamle funn fra Tvedestrand og Asker, men arten lot så til å bli borte fra Norge, før den på 1970-tallet etablerte seg i Drammensområdet. Fra slutten av 1970-tallet og frem til i dag har det pågått en langsom ekspansjon fra brohodet ved drammen, og arten forekommer nå på et 50-talls lokaliteter i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og Sigdal i Buskerud samt Sande i Vestfold og Gran i Oppland. Arten har også vært på frammarsj i Sverige de seneste årtier, og fra og med 2010 har det blitt gjort en rekke nye funn i Norge langs grensa mot Sverige mellom Halden i Østfold og Kongsvinger i Hedmark. Totalt er arten i dag kjent fra rundt 80 lokaliteter i Norge. Arten er tilpasset biotoper i påvirkede områder, og er derfor ikke så sårbar for endringene i kulturlandskapet som gjengroing og opphør av beite.

Vurdering:

Arten vurderes som livskraftig, LC, med bakgrunn i pågående ekspansjon og liten grad av forringelse av artens habitat. Artens kjente utbredelsesområde er 15092 km², mens estimerte utbredelsesområde er på 16000 km² (minimum: 13000 km², maksimum 30000 km²). Artens kjente forekomstareal er 316 km², mens estimerte forekomstareal er på 1000 km² (minimum: 240 km², maksimum 3000 km²). Arten har trolig mange ukjente forekomster.

Konklusjon:

Timoteismyger Thymelicus lineola vurderes som livskraftig, LC.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Ingen
 • Barentshavet sør

  Ingen
 • Norskehavet

  Ingen
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Ingen
 • Troms

  Ingen
 • Nordland

  Ingen
 • Trøndelag

  Ingen
 • Møre og Romsdal

  Ingen
 • Sogn og Fjordane

  Ingen
 • Hordaland

  Ingen
 • Rogaland

  Ingen
 • Vest-Agder

  Ingen
 • Aust-Agder

  Utdødd
 • Telemark

  Ingen
 • Vestfold

  Kjent
 • Buskerud

  Kjent
 • Oppland

  Kjent
 • Hedmark

  Kjent
 • Oslo og Akershus

  Kjent
 • Østfold

  Kjent
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • < 1 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 1 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. (2005). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
 • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
 • Lepidopteradatabasen

Sitering

Elven H, Berggren K og Aarvik L (24.11.2021). Sommerfugler: Vurdering av timoteismyger Thymelicus lineola for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/21700