RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thymelicus lineola  (Ochsenheimer, 1808)

timoteismyger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gress. Biotopen er tørre enger, veikanter, åkerkanter og skrotemark. I Norge har arten et isolert utbredelsesområde i Buskerud i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og Sigdal. Utover dette foreligger det nye funn fra Gran i søndre Oppland og Sande i Vestfold, samt svært gamle funn fra Tvedestrand og Asker. Til sammen kjent fra 22 lokaliteter. Arten opptrer ofte tallrikt. Det kan synes som det foregår en langsom ekspansjon fra brohodet ved Drammen. I Sverige har arten også vært på frammarsj i de seneste årtier. Arten er tilpasset biotoper i påvirkede områder, og er derfor ikke så sårbar for endringene i kulturlandskapet som gjengroing og opphør av beite. Vi setter mørketallet til 4. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen