Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

En rekke nyere funn tilsier at denne arten er livskraftig

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 50 - 90 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • 1 - 5 % av europeisk populasjonsstørrelse

Referanser

 • Gauld, I. D. & Bolton, B. (1988). The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp.
 • Hanssen, O. & Hansen, L.O. (1998). Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132.
 • http://www.faunaeur.org/
 • Kimsey, L. & Bohart, R.M. (1990). The Chrysidid Wasps of the World. Oxford Science Publications. 1-652.
 • Lomholdt, O. (1984). The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 4: 1-452.
 • Strumia, F. & Berg, Ø. (1995). Three gold wasps new to Norway. Fauna norv. Ser. B. 42: 64-65.

Sitering

Ødegaard F, Lønnve OJ, Staverløkk A og Sydenham MAK (24.11.2021). Vepser: Vurdering av dverggullveps Hedychridium ardens for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/20461