Vi antar at det totalt finnes 72 190 arter i Norge. I rapporten "Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020" presenteres en oversikt over hva vi har og hva vi mangler av kunnskap om artene. 

Vurderingene i rapporten omfatter til sammen 46 891 påviste arter, som dermed også er tallet på antall eukaryote arter kjent fra Norge.

Vi anslår at det totalt finnes 72 190 arter i Norge når både påviste og ikke-påviste arter regnes med. De ukjente artene er estimert å utgjøre 25 299 arter. Dette innebærer i så fall at bare rundt 65 % av det totale norske artsmangfoldet er kjent, mens det gjenstår å oppdage 35 % av artene våre.

Kunnskapsnivået for hele Eukaryota med tanke på taksonomi(slektskap til andre arter), utbredelse og økologi er vurdert til henholdsvis akseptabelt, svakt og svakt (3-2-2). Kunnskapen er vurdert å være høyest for planteriket (3-3-3) og lavest for protistriket (2-2-1).

Fordeling på livsmiljø

Aller flest arter finner vi på land. Av de påviste artene regnes ca 8 298 som havlevende (marine), 4 356 som ferskvannslevende (limniske) og 34 237 som landlevende (terrestriske). 

Rikene

Her finner du beskrivelser av kunnskapsstatus for hvert av de fem eukaryote rikene.

Om vi ser på fordeling av kjente arter per rike er dyreriket det desidert største riket, mye på grunn av insektene som utgjør hele 19 768 av de påviste artene i Norge. 

Ser vi på antall ukjente er antallet svært skjevfordelt mellom rikene. De minste rikene er også de dårligst undersøkte. Det gjelder spesielt det gule riket, hvor vi tror at det finnes så mye som 2,5 ganger så mange ukjente som kjente arter.

Utvikling i kunnskapsstatus

Estimatene over påviste og ukjente arter har endret seg en hel del fra den første kunnskapsrapporten ble publisert i 2011 og frem til den foreliggende rapporten. Antallet påviste arter har økt jevnt med cirka 3000 arter mellom hver rapport, noe som tilsvarer 600 arter i året. Noe av dette er nye arter som har kommet til naturen vår sørfra, men det meste er arter som trolig har vært her i lang tid, men som ikke har blitt oppdaget før nå. Antallet ukjente arter går tydelig opp fra 2016 til 2021, noe som blant annet skyldes at antall ukjente arter ikke ble vurdert for alle organismegrupper i 2016, mens den nyeste rapporten inneholder estimater for absolutt alle grupper funnet i Norge.

Tekster og figurer på denne siden baserer seg på tall fra rapporten "Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020". For detaljer og definisjoner se rapporten.