Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter.

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet.

Tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter 2021

Det kom i år inn 23 søknader om tilskudd for totalt kr 56,687 millioner. I styremøtet 16. februar fordelte styret kr 21,513 millioner for perioden 2021-2024. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme.

Se oversikt over alle innkomne søknader nederst på siden.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans opp mot nasjonale strategiske føringer og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Faglig kvalitet, virkninger og effekter, gjennomførbarhet og relevans har vært avgjørende kriterier ved utvelgelse av prosjekter som har fått innvilget støtte. Søkere som ikke er nevnt i listen under har fått avslag.

Søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelets vurdering som er innhentet som støtte for prosjektgruppen og styrets behandling. Alle søkere har fått en formell tilbakemelding.

Det tas forbehold om at tildelingen til Artsprosjektet opprettholdes i Stortingets behandling av Statsbudsjettene for hhv. 2022, 2023 og 2024

Disse åtte prosjektene har fått innvilget støtte:
Artsgruppe Institusjon Prosjekttittel
Terrestriske invertebrater Norsk institutt for bioøkonomi Soil Organisms in the Subarctic (SOS)
Veps Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Uncovering the concealed - a study of the leafminer associated families Eulophidae and Eupelmidae (Hymenoptera) in NorwayEulophidae og Eupelmidae
Krepsdyr Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen Exploring the unknown diversity of crustaceans in southern Norway to complete the inventory of opossum shrimp (Mysida, Crustacea) from Norwegian waters
Krepsdyr Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen Biodiversity of parasitic crustaceans in west norwegian fjords
Sopp Norsk institutt for naturforskning Surveys of pyrenomycetoid Ascomycota informed by host relations - species new to science of poorly studied families, and new country records
Sopp Norsk institutt for naturforskning The hidden diversity of the genera Conocybe s. l. and Inocybe s.l. (agaricoid basidiomycetes) in Norway
Tovinger Norges arktiske universitetsmuseum, Universitetet i Tromsø Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of mountains and submontane areas north of the Polar Circle
Alger Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen Mapping and DNA barcoding the brown algal diversity within the orders Ectocarpales, Ralfsiales and Sphacelariales in Norway

 

 

Følgende 23 prosjektsøknader ble levert:

Prosjektnavn Institusjon Artsgruppe
Monstrilloid copepods of Norway UiB Krepsdyr
Biodiversity of parasitic crustaceans in west norwegian fjords UiB Krepsdyr
NORSCIID UiT Tovinger

Aspects of the Orthotrichaceae (Bryophyta) in Norway

NIBIO Mose

Parasittveps i familien Pteromalidae

UiT

Veps

Surveys of pyrenomycetoid Ascomycota informed by host relations  NINA Sopp

The Mycobiome of Amphibians and Ponds (MycoAP)

NINA Sopp

Mapping and DNA barcoding the brown algal diversity within the orders Ectocarpales, Ralfsiales and Sphacelariales in Norway

UiB Alger

A study of the leafminer associated families Eulophidae and Eupelmidae (Hymenoptera) in Norway

NHM Veps

Exploring the unknown diversity of crustaceans in southern Norway to complete the inventory of opossum shrimp (Mysida, Crustacea) from Norwegian waters

UiB Krepsdyr
FANTAr NHM Terrestriske invertebrater

Norwegian marine fungi

UiT Sopp

Soil Organisms in the Subarctic (SOS)

NIBIO Terrestriske invertebrater

Chaetognatha (arrow worms) of Norway

UiT Pilormer
FASTICUS UiB Marine invertebrater

The hidden diversity of the genera Conocybe s. l. and Inocybe s.l. (agaricoid basidiomycetes) in Norway

NINA Sopp

Little-studied freshwater fishes in Norway: the lampreys

UiO Fisk
Towards a comprehensive inventory of the sea slug fauna and relatives in Norway UiB Bløtdyr

Kinorhyncha of Northern Norway

UiT Pansermarker

Marine non-crustacean holopelagic zooplankton (HOPPLA)

UiB Marine invertebrater

Survey of Diplodia sapinea and other fungi on pine in Norway (PineFungi)

NIBIO Sopp

Taxonomy and distribution of free-living marine nematodes in the Norwegian Arctic

UNIS Rundormer

Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of mountains and submontane areas north of the Polar Circle

UiT Tovinger