Artsdatabanken og GBIF-Noreg har saman med dataeigarane laga Artskart for å formidle stadfesta artsinformasjon i Noreg og på Svalbard. Det er dei ulike institusjonane som er ansvarlege for kvaliteten i eigne data.

Artsdatabanken og GBIF-Noreg arbeider systematisk med å gjere stadig fleire datasett tilgjengelege etter kvart som dei blir kvalitetssikra hos dataeigarane. Artskart byggjer på prinsippa i Norge Digitalt. Kvar dataeigar publiserer eigne data gjennom det standardiserte formatet Darwin Core. Artskart har automatiserte rutinar som les data frå dei ulike datakjeldene og gjer dei tilgjengelege på kart frå alle datakjeldene samtidig.

Dersom du finn feil ved eit funn kan du gi tilbakemelding til dataeigaren. For at det skal bli enklare for dataeigaren å finne den aktuelle posten, er det viktig at du gir presis informasjon om funnet. Oppgi namnet på institusjonen, namnet på samlinga og katalognummeret når du gir tilbakemelding. I tillegg kan det vere til god hjelp å oppgi vitskapleg artsnamn og funndato. Du kan også bruke funksjonen i Artskart for å gi tilbakemelding. Funksjonen finn du under "Detaljar".

ARC - Arctic Research and Consulting DA

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå ARC, kontakt Vidar Bakken bakken2@online.no.

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Heimeside: http://am.uis.no/

Asplan Viak AS

Heimeside: https://www.asplanviak.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Asplan Viak, kontakt Per Gerhard Ihlen, Per.Ihlen@asplanviak.no.

Biofokus

Heimeside: http://www.biofokus.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Biofokus, kontakt Terje Blindheim, terje@biofokus.no.

CBS

Ecofact

Heimeside: http://www.ecofact.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå EcoFact, kontakt Geir Arnesen, geir@ecofact.no.

Ento Consulting

Faun Naturforvaltning AS

Heimeside: http://www.fnat.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Faun, kontakt Helge Kiland, helge.kiland@fnat.no.

Havforskningsinstituttet

Heimeside: http://www.imr.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Havforskningsinstituttet, kontakt Arfinn Morvik, arnfinn.morvik@imr.no.

Helgeland Museum - Rana

JBJordal

Heimeside: http://www.jbjordal.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå JBJordal, kontakt John Bjarne Jordal, john.bjarne.jordal@sunndals.net.

Miljødirektoratet

Du kan gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Miljødirektoratet på Naturbase.no

Miljøfaglig utredning

Heimeside: http://www.mfu.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Miljøfaglig utredning, kontakt Geir Gaarder, gaarder@mfu.no.

Miljølære

Heimeside: http://miljolare.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Miljølære, kontakt post@miljolare.no.

Molltax

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Molltax, kontakt GBIF Norge, gbif-drift@nhm.uio.no.

Birdlife Norge

Heimeside: http://www.birdlife.no/

Multiconsult ASA

Heimeside: http://www.multiconsult.no/

MUST

Heimeside: http://www.museumstavanger.no/hjem/

Naturhistorisk Museum – UiO

Heimeside: http://www.nhm.uio.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå NHM, kontakt:

 • Katriina Bendiksen – samlingsansvarleg soppar
 • Einar Timdal – samlingsansvarleg lav
 • Charlotte Sletten Bjorå – samlingsansvarleg karplanter
 • Øystein Wiig – samlingsansvarleg pattedyr
 • Jan T. Lifjeld – samlingsansvarleg fuglar
 • Åge Brabrand – samlingsansvarleg fiskar
 • Geir Søli – samlingsansvarleg insekt
 • Lutz Bachmann – samlingsansvarleg krepsdyr
 • Torsten H. Struck – samlingsansvarleg Protozoer og Metazoer

Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder

Heimeside: https://www.uia.no/eksterne-nettsider/naturmuseum

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Naturmuseum, kontakt Per Åsen, per.arvid.aasen@uia.no.

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 

NIBIO vart oppretta 1. juli 2015 gjennom ei samanslåing av dei tre institutta Bioforsk, Skog og Landskap, og NILF.

 

Heimeside: http://www.nibio.no/

Birdlife-NINA-Miljødirektoratet

Databasen Norsk hekkefuglatlas er en samling av data fra ulike kartleggings- og overvåkingsprosjekter ca. 1970-2009. Prosjektet var et samarbeid mellom Birdlife Norge, NINA og Miljødirektoratet.

Norsk institutt for naturforskning

Heimeside: http://www.nina.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå NINA, kontakt Roald Vang, roald.vang@nina.no.

Norsk institutt for vannforskning

Heimeside: http://www.niva.no

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå NIVA, kontakt Jan Karud, jan.karud@niva.no.

Norges fiskerihøgskole, UiT

Heimeside: https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88166

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Heimeside: https://www.nmbu.no/

Norges sopp- og nyttevekstforbund

Heimeside: http://www.soppognyttevekster.no/

Norsk botanisk forening

Heimeside: http://www.botaniskforening.no/

Norsk Entomologisk Forening

Heimeside: http://www.entomologi.no/

Norsk Natur Informasjon (NNI)

Heimeside: http://www.nni.no/index.html

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå NNI, kontakt, Arnold Håland, arnold@nni.no.

Norsk Polarinstitutt

Heimeside: http://www.npolar.no

Norsk zoologisk forening

Hjemmeside: http://www.zoologi.no/

NTNU Vitenskapsmuseet

Heimeside: http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Vitenskapsmuseet, kontakt:

 • Anders G. Finstad – medlem av GBIFs vitskapskomité
 • Torkild Bakken – samlingsansvarleg zoologi
 • Kristian Hassel – samlingsansvarleg botanikk
 • Karstein Hårsaker – databasekoordinator zoologi
 • Tommy Prestø – databasekoordinator botanikk
 • Marc Daverdin – drift av Zootron

Rådgivende Biologer AS

Heimeside: http://www.radgivende-biologer.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Rådgivende biologer, kontakt post@radgivende-biologer.no.

DNV

DNV

 

Heimeside: https://www.dnv.com/

Skog og Landskap

Norsk institutt for skog og landskap blei ein del av NIBIO 1. juli 2015

Heimeside: http://www.nibio.no/

Statsforvalteren i Trøndelag (i samarbeid med NINA)

Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NINA drifter elvemuslingdatabasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling

Kontaktpersonar: 

 • Statsforvalteren i Trøndelag, Klima- og miljøavdelingen, Kristian Julien
 • Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen 

Svalbardflora

Heimeside: http://svalbardflora.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Svalbardflora, kontakt Inger Greve Alsos, inger.g.alsos@uit.no.

Sweco Norge AS

Heimeside: http://www.sweco.no/

Tromsø museum – Universitetsmuseet

Heimeside: https://uit.no/tmu

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Tromsø museum, kontakt:

 • Heini Emilia Rämä, samlingsansvarleg botanikk
 • Håkon Dahlen, samlingsansvarleg zoologi vertebratar
 • Jostein Kjærandsen, samlingsansvarleg zoologi invertebratar

UiO

Heimeside: http://www.uio.no/

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå UiO, kontakt GBIF Norge, gbif-drift@nhm.uio.no

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

For å gi til tilbakemelding på konkrete funn frå Universitetsmuseet i Bergen, avdeling for naturhistorie, kontakt:

 • Bjarte Jordal – samlingsansvarleg entomologi
 • Manuel Malaquias – samlingsansvarleg evertebratar (marint)
 • Endre Willassen –  samlingsansvarleg evertebratar 
 • Jenny Smedmark – samlingsansvarleg karplanter
 • Tor Tønsberg – samlingsansvarleg kryptogamar
 • Per Djursvoll – databasekoordinator