Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
mengdeart, sterk relativ skilleart[KI∙b|a]
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
vanlig art
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
tyngdepunktart
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
vanlig art
T42-C-1 blomsterbed og liknende
vanlig art
T43-C-1 plener, parker og liknende
vanlig art
Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC