Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
vanlig art, sterk relativ skilleart[HI∙d|e]
vanlig art
vanlig art, sterk relativ skilleart[HI∙d|e]
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T6-C-2 kalkrik bergknaus i bølgesprutsonen
sterk relativ skilleart[KA·f|e]
vanlig art, sterk relativ skilleart[HI∙d|e]
Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC