Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
tyngdepunktart
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
vanlig art
Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC