Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T9-C-1 fattig-intermediær mosetundra
v
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
V7-C-1 kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark
V7-C-2 kalkrik permafrost-våtmark
v