Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er livskraftig LC

Livskraftig Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021

Svalbard

Gjeldende kategori er potensielt høy risiko PH

Potensielt høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.