Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v