Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
t*