Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
m*[BN-SB]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
m
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
m*
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
v[BN,SB]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v[BN,SB]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v[BN,SB]