Tungmetallrike naturtyper er dårlig kartlagte habitater og det finnes flere arter av lav som er spesielt tilknyttet disse habitatene.

Prosjektet skal kartlegge artsmangfoldet av lav på berg og jord i norske tungmetallrike naturtyper, det vil si hovedsakelig avfallshauger ved gamle gruver og smelteverk. Naturlig forekommende tungmetall-lokaliteter, som ultramafisk berg, vil også inkluderes. Undersøkelsen vil dekke hele landet, men med kjerneområde i det nordlige Sørøst-Norge. For tiden er rundt 80 arter med preferanse/toleranse for dette habitatet kjent i Norge, men siden habitatet er grovt understudert, forventer vi å oppdage mange nye arter for landet og til og med for vitenskapen.

Mange arter i dette habitatet er små, sterile, forplanter seg vegetativt, og har vært uoppdaget delvis på grunn av utilstrekkelige identifiseringsmetoder (mikroskopi/kjemi). Dette prosjektet vil derfor fokusere på nye metoder, det vil si DNA-strekkoding og miljøsekvensering. Artene i dette miljøet er ofte substratspesialister med sparsomme og svært fragmenterte forekomster, og er dermed kandidater til Norsk rødliste for arter. Habitatet blir ofte sett på som en miljøtrussel på grunn av avrenning av giftig vann, og miljø-myndighetene har dekket flere lokaliteter med jord. Dette prosjektet vil øke oppmerksomheten omkring en del av vårt biologiske mangfold som faktisk er avhengig av dette habitatet.