Gul gelésopp,Tremella mesenterica, er en veldig vanlig art som er lett å finne på døde grener i løvskog. Soppen er en parasitt på mycelet av en barksopp i slekten Stereum.

Gelésopper er en gruppe av sopper som ofte har svært gelatiniserte fruktlegemer, men som tilhører mange ulike utviklingslinjer som ikke er nærmere i slekt med hverandre. På grunn av likheter i ytre og i levesett er det likevel praktisk å behandle de som en gruppe i forbindelse med kartlegginger og taksonomisk arbeid.

Gelésopper har flere ulike levesett. En del arter er saprofytter som henter næringen sin fra død ved, andre er parasitter på andre sopper og mange arter lever i symbiose med planter og moser og danner rotsopp (mykorrhiza) med disse. Det er registrert 284 arter av gelésopper i Europa hvorav 115 er rapportert fra Norge.

Gelésopper ble samlet inn fra åtte norske fylker i alle landsdeler. I løpet av prosjektet ble ble antallet gelésopparter kjent fra Norge økt betraktelig, og 57 arter ble påvist for første gang i Norge. 22 av disse artene er nye for vitenskapen. Prosjektet har gitt en bedre forståelse av slektskapen til gelésopper, og flere arter og slekter har blitt revidert. Det innsamlete materialet har blitt DNA-strekkodet og gjort tilgjengelige i det internasjonale strekkodebiblioteket (BOLD). Resultatene fra prosjektet vil blant annet gjøre det enklere å foreta rødlistevurderinger av gelésopper i framtiden. I tillegg ble det publisert flere vitenskapelige artikler fra prosjektet.

Judasøre, Auricularia auricula-judae. Denne arten vokser på døde grener og stammer av svarthyll. Den er vanlig i syd-vest Europa, men ekstremt sjelden i Norge. Kanskje er det en art vi vil observere oftere om klimaet blir varmere.

Innsamlingsmetoder

Innsamling av fruktlegemer med kniv fra aktuelle substrat i forskjellige naturtyper.