Miljøvariabelen NE Naturlig eutrofiering (P-tilførsel) beskriver naturlig ekstra tilførsel av næringsstoffer fra organisk materiale (planter og dyr), spesielt fosfor, men også nitrogen.

Innholdet av fosfor og nitrogen i ferskvann er ofte lavt og begrenser produksjonen i de limniske systemene. Spesielt i områder med næringsfattig berggrunn eller løsmasser vil naturlige ekstra tilførsler av næringsstoffer, som har sin opprinnelse i levende og/eller døde planter og dyr, kunne gi grunnlag for økt produksjon og livsgrunnlag for mer kravfulle arter. Et slikt eksempel er avrenning fra fuglefjell til bekker og dammer. Andre eksempler som kan gi lignende effekter på dammer er kvister og greiner fra trær på land som tilføres et vassdrag på grunn av beverens aktiviteter og avrenning fra områder med mye avføring fra beitende villrein. I slike limniske miljøer vil innholdet både av fosfor og nitrogen vil være høyere enn den naturlige bakgrunnsverdien som berggrunnen eller løsmassene gir grunnlag for.

Basistrinn

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av naturlig eutrofiering for artssammensetningen i ulike økosystemer.