Onsdag 2. februar gikk oppstartsmøtet for fagruppe for kartlegging etter NiN av stabelen. Der presenterte leder av gruppen, Anders Bryn, det siste på forskningsfronten innen kartlegging, og diskusjonene gikk rundt utfordringer og muligheter ved praktisk bruk av NiN i naturkartlegging.

Kartlegging er et håndverk som krever mye praktisk trening, samt mye grunnleggende kunnskap om blant annet økologi, arter, metodikk og typesystem. Her fra limnisk kartlegging i den svært kalkfattige elva Atna i Folldal kommune.

I arbeidet med å tilrettelegge NiN for kartlegging er det nå opprettet en faggruppe. Formålet med denne gruppa er å utvikle kartleggingsfaglig kunnskap ved bruk av NiN, samt å diskutere hva kartlegging etter NiN kan være, og hvordan dette kan gjennomføres. For å sikre kontakten mot brukerne er det også etablert en referansegruppe bestående av personer fra forvaltningen.

Onsdag 2. februar var det oppstartsmøte for faggruppen og referansegruppen på Teams. Representantene i faggruppen fortalte om utfordringer ved bruk av NiN i praktisk kartlegging, mens refereransegruppen presenterte forventninger og behov i forvaltningen i lys av faggruppas mandat. Leder for gruppa, Anders Bryn fra UiO, fortalte hva som skjer på forskningsfronten når det gjelder kartlegging.

Det var mange gode diskusjoner i løpet av dagen, og en oppsummering fra møtet finner du i lenka under denne teksten. Deltagerne var positive til opprettingen av faggruppa, og ønsker at dette skal være en felles kunnskapsplattform for å løfte fram problemstillinger og erfaringer knyttet til praktisk kartlegging med NiN. Det ble også enighet om at referansegruppen og faggruppen skal ha felles møter framover.

Som en oppfølging etter første møte vil Anders Bryn utarbeide et notat om "Hvordan tilpasse NiN 3.0 til kartlegging, hva bør gjøres?". Faggruppen og referansegruppen vil møtes igjen i slutten av april for å diskutere og komme med innspill til notatet.

Under finner du formål og mandat for faggruppen og en oppsummering fra møtet:

Kartlegging etter NiN kan være så mangt, og på møtet ble det blant annet diskutert om bruk av grovere målestokk enn 1:5 000 kan være fornuftig i en del sammenhenger. Her fra kartlegging av naturtyper etter NiN i Åfjord kommune.