Under finner du en samling lenker til kartfestede funn i Artskart, som stammer fra forskjellige kartleggingsprosjekter støttet av Artsprosjektet. Sortert på de ulike prosjektene.

Sopp og lav

Terrestriske invertebrater

For workshopen "Nordic Coleoptera group", følg linken og avgres søket til 2011, så vil de fleste funnene være herfra.

Moser, alger og pseudosopper

Invertebrater i ferskvann

Marine invertebrater